Artikel 1: Definities
1. Hulplijnonline.nl:
Hulplijnonline.nl is een platform dat hulpzoekenden en hulpaanbieders op het gebied van gezondheid en welzijn bij elkaar brengt. 
2. Website:
www.hulplijnonline.nl
3. Gebruiker:
De persoon die de website van Hulplijnonline.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de via de website aangeboden diensten en/of producten.
4. Consulent:
De persoon waarmee gebruiker in contact kan komen, die onafhankelijk en op zelfstandige basis (er is geen dienstverband tussen de consulent en Hulplijnonline.nl) rechtstreeks diensten aanbiedt via de website.
5. Diensten:
Het beheren van de website van Hulplijnonline.nl en het mogelijk maken van contact tussen gebruiker en consulent.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en diensten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het contact tussen gebruiker en consulent. Tussen gebruiker en consulent komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand.
3. Door de website van Hulplijnonline.nl te bezoeken en/of op of via deze website aangeboden informatie of diensten te gebruiken, verklaren gebruiker en consulent zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Gebruik van website en diensten
1. De diensten van Hulplijnonline.nl zijn beperkt tot het beheren van de website van Hulplijnonline.nl en het mogelijk maken van contact tussen gebruiker en consulent.
2. De website is een platform voor gebruikers en consulenten en heeft als doel de gebruiker en consulent eenvoudig met elkaar in contact te kunnen brengen door onder andere een rechtstreekse verbinding via telefoonnummer met een beltarief per minuut. Dit tarief staat vermeld op de website.
3. Hulplijnonline.nl heeft met veel zorg de website samengesteld en tracht hiermee juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Ondanks dat kan zij niet instaan voor c.q. is zij niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie of informatie van derden. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker zijn voor eigen risico en rekening. Hulplijnonline.nl is niet aansprakelijk voor schade die hieruit kan voortvloeien.
4. De website en de diensten die aangeboden worden via de website zijn toegankelijk voor iedere persoon van 16 jaar of ouder en personen jonger dan 16 jaar met toestemming van hun ouders of voogd. Indien gebruiker nog geen 16 jaar is en geen toestemming heeft van ouder of voogd, of bezwaar maakt tegen de inhoud van de website of de diensten die worden aangeboden, of zich in een gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden, dient gebruiker het bezoek aan de website direct af te breken.
5. Het is de gebruiker en de consulent niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met regels of fatsoennormen en de doelstellingen van de website, dit naar interpretatie van Hulplijnonline.nl.
6. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen te plaatsen.
7. Informatie die niet in overeenstemming is met lid 5 en 6 van dit artikel kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.
8. Hulplijnonline.nl is onder geen omstandigheden verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte (gevolg)schade voortkomend uit het gebruik van de website en/of het gebruik van diensten en/of contact tussen gebruiker en consulent.
9. Hulplijnonline.nl spant zich maximaal in om de website Hulplijnonline.nl toegankelijk te houden. Hulplijnonline.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website of telefoonverbinding tussen gebruiker en consulent.

Artikel 4: Tarieven
1. De gebruiker kan via de website rechtstreeks telefonisch in contact komen met een consulent naar keuze.
Het tarief staat vermeld op de website. Ook hoort de gebruiker bij het bellen voorafgaand aan het contact tussen gebruiker en consulent het tarief per minuut.
2. Door te bellen met de consulent gaat gebruiker akkoord met de prijsstelling van het beltarief per minuut en komt er rechtstreeks een overeenkomst tot stand tussen consulent en gebruiker.

Artikel 5: Auteursrecht
Zonder expliciete toestemming van Hulplijnonline.nl is het verboden om een deel van (de content van de) website geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen, te verspreiden, te verveelvoudigen of op andere wijze te exploiteren.

Artikel 6: Wijzigingen
1. Hulplijnonline.nl heeft het recht om haar website en deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken.
2. Gebruiker en consulent zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden.

Artikel 7: Toestemming
Door de informatie en de diensten op https://hulplijnonline.nl/ te gebruiken, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Toepasselijk recht
Op de website, deze algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens
Hulplijnonline.nl
www.hulplijnonline.nl
info@hulplijnonline.nl
Kvk 63246651