In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden
gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement
Hulplijnonline.nl mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld
om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw
persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Hulplijnonline.nl de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Hulplijnonline.nl worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Hulplijnonline.nl vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Hulplijnonline.nl in dit Reglement een toelichting op hoe zij
met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens
Hulplijnonline.nl expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Hulplijnonline.nl gebruikt en het doel van het gebruik
Hulplijnonline.nl verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je consulent bent via Hulplijnonline.nl, je aanmeldt voor
nieuwsbrieven van Hulplijnonline.nl, via het contactformulier contact met ons opneemt, een bestelling doet in de webshop of belt naar het kantoor van Hulplijnonline.nl of met één van de consultenten.
Als je consulent bent, verzamelt Hulplijnonline.nl jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• onze dienstverlening financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• je te kunnen bereiken als dat nodig is.
Als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven, verzamelt Hulplijnonline.nl jouw voornaam en e-mailadres. Deze gegevens stellen
ons in staat om:
• je een nieuwsbrief te kunnen toesturen.
Als je een bestelling doet via de webshop, verzamelt Hulplijnonline.nl jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• je bestelling te kunnen afhandelen.
Als je contact met ons opneemt via het contactformulier, verzamelt Hulplijnonline je naam en e-mailadres. Deze gegevens
stellen ons in staat om:
• je te kunnen bereiken als dat nodig is.
Als je belt naar het kantoor van Hulplijnonline of met één van de consulenten, heeft het kantoor van Hulplijnonline toegang
tot inzage in het (gedeeltelijke) telefoonnummer waarmee gebeld is. Deze gegevens zijn onlosmakelijk verbonden met de
dienstverlening van externe partijen aan Hulplijnonline.nl. De externe partijen voldoen ook aan de wettelijke voorschriften.
Deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord, worden niet gebruikt en niet verstrekt aan derden.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Hulplijnonline.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Hulplijnonline.nl-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Hulplijnonline.nl met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Hulplijnonline.nl verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de
gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Hulplijnonline.nl worden ingezien, tenzij in dit
Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Hulplijnonline.nl beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Hulplijnonline.nl hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Hulplijnonline.nl
verstrekte persoonsgegevens;
• Hulplijnonline.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen
inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hulplijnonline.nl
hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur of het laatste contact, waarna de gegevens
vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Hulplijnonline.nl zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en
verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen
worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te
kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de
beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@hulplijnonline.nl aangeven. Als jouw
verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van
belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van
Hulplijnonline.nl. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met
Hulplijnonline.nl opnemen en probeert Hulplijnonline.nl er samen met jou uit te komen.

Cookieverklaring Hulplijnonline.nl 

Wat is een cookie?
We maken op onze website mogelijk gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze
website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt
bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
We gebruiken mogelijk de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van
Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IPadres wordt niet meegegeven. De informatie
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de
Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op
deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale netwerken
We hebben op onze website mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op
sociale netwerken als Facebook en Twitter. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook
respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees
de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met
jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Deze partijen anonimiseren de verzamelde informatie zo veel mogelijk. De informatie wordt overgebracht naar en door
Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en
Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van
het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met
behulp van de Help-functie van jouw browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je
op onze contactpagina. We kunnen je vragen om je te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. 

Contact
Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal
Hulplijnonline.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele
contactgegevens zijn te vinden op de website van Hulplijnonline.nl.

Hulplijnonline.nl, versie mei 2018